Nederlands
Opname

Wettelijke termijn voor het herroepingsrecht

Volgens de huidige wetgeving heeft u vanaf ontvangst van uw producten een termijn van 14 dagen om uw herroepingsrecht uit te oefenen. U hoeft geen rechtvaardiging op te geven en er wordt geen boete opgelegd. Zodra u binnen deze termijn van 14 dagen uw besluit tot herroeping heeft medegedeeld, heeft u na mededeling van de retourregeling nog eens 7 dagen de tijd om de producten waarop de herroeping betrekking heeft, te retourneren. Dit recht is alleen geldig voor lidstaten van de Europese Unie.

De klant heeft na het moment van aankoop 24 uur de tijd om zich tijdens het afrekenen terug te trekken . Daarnaast is de bestelling al verzonden.

Termijn voorzien in het contract om het herroepingsrecht uit te oefenen.

Op la-salopette.nl heeft u de mogelijkheid om uw herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Dan heeft u vanaf de communicatie een extra termijn van 7 dagen retourprocedures voor het retourneren van producten waarop de herroeping betrekking heeft

In het geval van een bestelling bestaande uit meerdere producten geplaatst op la-salopette.nl, begint de periode van 14 dagen voor het communiceren van uw beslissing om te herroepen vanaf de ontvangst van het laatste product, aangegeven door uw trackingnummer.

Details over de uitoefening van uw herroepingsrecht vindt u hieronder.

Voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht:

Indien binnen de gestelde termijn wordt besloten gebruik te maken van het herroepingsrecht, wordt uitsluitend het bedrag van het/de gekochte product(en) en de verzendkosten vergoed, waarbij de kosten voor het retourneren voor rekening van de klant blijven.

Teruggestuurde artikelen moeten in originele staat en compleet zijn (verpakking, accessoires, instructies), waardoor de wederverkoop in nieuwe staat wordt vergemakkelijkt. Als de waardevermindering van het product het gevolg is van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen, kan de klant aansprakelijk worden gesteld.

Het herroepingsrecht kan op alle mogelijke manieren worden uitgeoefend, met name per post of per e-mail naar contact@la-salopette.fr , waarbij duidelijk de wens tot herroeping wordt uitgedrukt en de betreffende bestelling wordt vermeld.

Zodra het herroepingsformulier of de verklaring naar La Salopette is verzonden, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bestelling , moeten de betreffende producten binnen een redelijke termijn, en uiterlijk binnen 7 dagen , worden teruggestuurd naar het adres van la-salopette.nl. dagen na verzending van het herroepingsformulier of de verklaring.

In overeenstemming met Verordening nr. 1182/71/EEG van de Raad van 3 juni 1971, die de regels definieert die van toepassing zijn op deadlines, data en voorwaarden:
1. De dag waarop de overeenkomst tot stand komt of de dag van ontvangst van de goederen valt niet onder de termijn genoemd in artikel L. 221-18.
2. De termijn begint te lopen op het eerste uur van de eerste dag en eindigt op het laatste uur van de laatste dag van de tijdslimiet.
3. Indien de termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Bij gebreke van informatieverstrekking over het herroepingsrecht overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel L. 221-5, 2°, wordt de herroepingstermijn verlengd met twaalf maanden vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke termijn, bepaald overeenkomstig met artikel L. 221-18. Indien het verstrekken van deze informatie echter tijdens deze verlenging plaatsvindt, verstrijkt de herroepingstermijn zeven dagen na ontvangst van deze informatie door de consument.

De bewijslast van de uitoefening van het herroepingsrecht onder de voorwaarden voorzien in artikel L. 221-21 ligt bij de consument.

**Bijlage – Herroepingsformulier**

De klant kan gebruik maken van onderstaand modelformulier voor herroeping:

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Ik/wij (*) breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de goederen (*)/voor het verlenen van diensten (*) hieronder:
Besteld op (*)/ontvangen op (*):
Naam consument(en):
Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum :
(*) Verwijder wat niet nodig is.

**Retouradres :**
Neem contact op met onze klantenservice door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar contact@la-salopette.fr .

**Terugbetaling :**
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal la-salopette.nl de betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw beslissing tot herroeping terugbetalen, via dezelfde betaalmethode als die gebruikt voor de bestelling. (tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat terugbetaling via een ander betaalmiddel plaatsvindt). Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld tot herstel van het product of totdat u een bewijs van verzending van het product overlegt, afhankelijk van welke datum het vroegst valt. La Salopette is niet verplicht extra kosten terug te betalen als u uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode die op la-salopette.nl wordt voorgesteld.

Bij gehele of gedeeltelijke betaling met cadeaubonnen kunnen deze echter niet contant, per cheque of per bankkaart worden terugbetaald. De terugbetaling van aankopen met cadeaubonnen gebeurt uitsluitend in de vorm van cadeaubonnen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat in dit formulier is betaald.